Ewch Am Drip Gyda ‘ R Cynghorion Teithio Hyn

Cadw meddyginiaeth bresgripsiwn yn eu poteli gwreiddiol. Er bod gofod yn aml ar bremiwm wrth bacio, mae ‘ n bwysig cadw eich meddyginiaethau yn eu cynwysyddion labelu priodol, yn enwedig wrth deithio ‘ n rhyngwladol. Gall cyfreithiau cyffuriau pob gwlad amrywio, ac os rhagnodir narcotig I lythyr (sy’ n cael ei reoleiddio’ n agosach), mynnwch lythyr gan eich meddyg er mwyn osgoi trafferthion cyfreithiol posibl.
Cael taith ffordd well drwy fynd gyda phobl rydych chi mewn gwirionedd yn mwynhau bod o gwmpas. Peidiwch â chynllunio ar deithio ‘ r ffordd hon oni bai bod rhyw fath o berthynas gyfeillgar rhyngoch chi a ‘ r bobl a fyddai ‘ n mynd gyda chi. Mae cwmnïaeth dda yn gwneud taith ffordd gyflymach a mwy pleserus i bawb sy ‘ n cymryd rhan.
Cyfnewid i mewn i ‘ r arian lleol bob amser pan fyddwch yn cyrraedd eich cyrchfan; Mae hyn yn arbed arian. Newidiwch swm bychan o arian cyn gadael os ydych yn ansicr am amodau yn eich cyrchfan, neu os ydych yn gwybod yn siŵr na fyddwch yn gallu cyfnewid arian am gyfnod.Yfed digon o ddŵr. Llawer o feddygon mai diffyg yw’ r prif reswm y mae pobl yn mynd yn sâl ar deithiau hir. Mae aer caban yn sych iawn ac mewn guy caeedig, mae Germau’ n teithio’ n llawer haws. Amddiffwch eich hun trwy aros yn hydradol drwy yfed llawer o ddŵr a sudd ac efallai y byddwch yn osgoi ‘ r annwyd bod y fenyw, tair rhes yn ôl yn chwaraeon.
Os ydych yn mynd i fod yn teithio ar awyren, prynu eli gwrthfiotig a swabiau cotwm. Cyn i chi adael i ddal eich hedyn, rhowch swm hael o ‘ r eli ar y tu mewn i ‘ ch trwyn. Mae’ n’ cadw’ r germau allan ac yn helpu I’ ch atal rhag mynd yn sâl. Mae hefyd yn cadw eich trwyn rhag sychu.
Hint teithio ystyriol y gall pawb ei ddefnyddio yw chwilio am fwytai sy’ n boblogaidd gyda thrigolion lleol, yn hytrach na dewis bwytai sy’ n darparu ar gyfer twristiaid. Drwy fwyta lle mae’ r Natsiaid yn bwyta, byddwch yn cael mwy o amlygiad diwylliannol, yn bwyta gwell bwyd, ac yn cael profiad llawer mwy dilys na’ r hyn y gallai bwyty snare twristiaid byth ei gynnig.
Ar unrhyw adeg pan fyddwch mewn gwlad dramor, yfwch ddŵr potel. Gwledydd ar draws y byd yn trin eu dŵr yn wahanol nag eraill. Er ei bod yn bosibl iawn y bydd y dŵr yn ddiogel i ‘ w yfed, gall hefyd fod ag ychwanegion nad yw eich corff yn arfer â hwy, a allai achosi problemau poenus i lawr y ffordd. Chwarae’ n’ ddiogel.
Yn yr erthygl hon, rydym wedi trafod teithio intelligent a gweddill ymwybodol o’ r gyllideb. Rydym hefyd wedi adolygu nifer o safleoedd rhyngrwyd a chanllawiau go-to a all eich helpu ar hyd y ffordd. Dilynwch y cynghorion hyn a byddwch yn teithio fel pro, mwynhau eich taith yn fwy ac arbed arian wrth wneud hynny.

Mae’ n bosibl y byddwch yn gallu eu prynu mewn awyren, ond bydd price wedi’ I chwyddo’ n fawr. Mae clustffonau hefyd yn ffordd wych o greu ‘ swn Gwyn ‘ i flocio eich cymdogion a/neu sŵn yr awyren. Bydd dysgu ychydig o’r Lingo yn gwella profiad y teithiwr neu hyd yn oed yn helpu os bydd anawsterau yn codi.
Hint teithio gwych yw bod yn ymwybodol o werth yr arian cyfred rydych chi’ n ei ddefnyddio fel eich bod yn gadael suggestion priodol pryd bynnag y mae angen I chi. Mae hyn yn swnio fel synnwyr cyffredin ond mae llawer o bobl yn gwneud y camgymeriad o adael suggestion gwael oherwydd eu bod yn anghofio eu bod yn delio ag arian cyfred tramor. Bydd suggestion da yn arwain at wasanaeth gwell.
Pan fyddwch chi ‘ n teithio am y gwyliau, Paciwch mor ysgafn ag y gallwch. Mae terfynau bagiau cwmni hedfan yn mynd yn fwy llym gyda’ u pwysau a’ un pecynnu yn gallu arbed amser ac arian I chi. Os ydych chi ‘ n cynllunio eich taith wyliau i fod gyda ffrindiau neu deulu, ystyriwch siopa ar-lein a rhoi anrhegion wedi ‘ u cludo i ‘ ch cyrchfan. Bydd gwneud hyn yn lleihau ‘ r bagiau ac yn eich sicrhau na fyddwch yn colli unrhyw anrhegion arbennig.

Os byddwch yn cymryd meddyginiaethau presgripsiwn, Cynlluniwch ar gyfer eich gwyliau. Cynhaliwch ddigon o ‘ ch meddyginiaethau gyda chi i orchuddio eich taith gyfan ynghyd ag wythnos ychwanegol. Mae ‘ n debyg na fyddwch yn gallu llenwi presgripsiynau wrth deithio, ac rydych am gael eich cynnwys os ydych yn cael eich oedi ar unrhyw adeg yn ystod eich taith.
Efallai y bydd traeth neu ddinas yn edrych yn hardd yn y lluniau niferus sydd ar y safle teithio eich bod yn archebu eich safle trwyddo. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar gymaint o adnoddau ar-lein I wneud yn siŵr bod yr un rydych chi’ n bwriadu ymweld â hello yn lân ac yn ddiogel I chi a’ ch teulu.
Os ydych yn bwriadu cymryd sawl taith drwy ‘ r flwyddyn, ystyriwch gael polisi blynyddol. Bydd yn ymdrin â ‘ r un pethau y bydd polisi un amser yn ymdrin â hwy, ond mae ‘ n mynd i arbed rhywfaint o arian i chi drwy gydol y flwyddyn. Bydd polisi blynyddol yn arbed amser ac arian i chi yn erbyn tynnu polisïau lluosog.
Wrth bacio dillad ar gyfer eich tripiau, dim ond Paciwch yr hyn yr ydych yn gwybod y bydd ei angen arnoch. Os yw eich tripiau dros dair wythnos, dylech gynllunio ar gyfer gorfod ymolchi wrth eich cyrchfannau. Beth bynnag, gallwch dorri ‘ n ôl ar ddillad drwy bacio rhai aml-bwrpas, fel dillad y gellir eu defnyddio ar gyfer dillad dydd a sleepwear.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *